Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

Wybrzeże Słupskie

25 maj 2012r.

JACKOWO. Kąpielisko morskie i wieś rolnicza oraz rybacka położona na przylądku Jarosławiec, na zboczach stromego brzegu mr oskiego wśród pięknej okolicy lesistej. Las sosnowy otacza wieś z dwóch stron.Komunikacja autobusowa PKS ze Słupska 3 razy dziennie. Odległości: 18 km od Darłowa, 26 km od Sławna, 22 km od Ustki. Wieś posiada elektryczność i wodociągi. Domy wygodne. Zarząd Uzdrowisk rozporządza 20 domami wczasowymi i willami. W dwóch domach Dziecka mieszkają sieroty z Warszawy. Około 50 pokoi we wsi do wynajęcia w lecie dla gości. Sklepy i gospoda na miejscu; również poczta, piekarnia, apteka, straż pożarna. Rocznie przybywa tu do 500 gości w sezonie. Z Jackowa do Ustki można się dostać plażą w 5 godzin (22 km). Najlepiej iść drogą wiodącą do latarni na sam grzbiet wzgórza, stąd na lewo w stronę jeziora Wiecko, położonego w pobliżu morza (długości 6 km, szerokości 5 km, płytkiego i o bagnistych brzegach). W odległości 1 km od morza leży wieś Wiecko. Dokoła bagna i łąki. Wzdłuż drogi szuwary i lasy. Od Więcka skręcamy przez las i wydmy na plażę, która tu jest kamienista. Stąd jeszcze 16 km plażą do Ustki. IV. WYBRZEŻE SŁUPSKIE Krajobraz na linii przylądek Jarosławiec — ujście Piaśnicy różni się cokolwiek od krainy przybrzeżnej położonej na zachód. Wyż pomorski tylko w dwóch miejscach dochodzi do morza: na przylądku Jarosławiec i w okolicy Ustki. Kraj opada ku morzu jakby schodami, choć z daleka wygląda na równinę. Całkiem płaska lub lekko sfalowana wysoczyna zbudowana jest z moreny dennej lodowca, przeważnie z glin i piasków osadzonych przez wody polodowcowe. Tylko w niektórych miejscach lodowiec, zatrzymując się na jakiś czas, zaznaczył swój postój usypiskami wyniesionych ponad otoczenie pagórków morenowych. Widzimy je na tym obszarze na południe od jezior Gardno, Wiecko i Kopań. 12 78"- Bardziej uderzającym rysem tej części wybrzeża są szerokie doliny, powstałe przez działanie wód płynących z tającego lodowca. Tu i ówdzie doliny te rozszerzają się w duże kotliny, np. na zachód od Ustki lub w obrębie jezior Łebskiego i Sarbskiego. Kierunek tych szerokich dolin jest kręty i zawiły, a bieg rzek przeważnie powolny i powstrzymywany przez bagna. Toteż na dnie dolin rozpościerają się łąki i pastwiska, rzadziej podmokłe lasy (np. na zachód od jeziora Gardno). Lasy spotyka się nie tylko na terenach piaszczystych, które przeważają w dość szerokim pasie między krainą pagórków a krainą przybrzeżną, ale również w miejscach bagnistych, ilastych i torfiastych. Rzeki dzisiejsze, jak Wieprza, Słupia, Łupawa i Łeba, korzystają z dolin utworzonych przez wody lodowcowe, względnie Łeba płynie nawet doliną powstałą jeszcze przed epoką lodową. Rzeki powyższe dzielą całą równinę nadbrzeżną na poszczególne mniejsze wysoczyzny, wzniesione na 30—50 m n. p. m. Dalszym czynnikiem odgrywającym w krajobrazie wielką ' rolę są jeziora przybrzeżne, powstałe z zalewów, które znowu były niegdyś zatokami morskimi. Jeziora Wiecko,. Gardno, Łebskie i Sarbskie odcięte są od morza potężnymi łańcuchami wydm, dochodzącymi do 30 metrów wysokości. Wydmy te, jak też i mierzeje ciągnące się na linii Jacko-wo — Ustka i Objazda — ujście Piaśnicy, a nawet dalej na wschód aż po Jastrzębią Górę, są to krainy charakterystyczne dla całego wybrzeża jako wytwór współdziałania rzek wpadających do zatok morskich, prądów morskich i wiatru. Morze dąży do wyrównania brzegu i posuwa się w głąb lądu, przesuwając przed sobą wydmy. W czasach średniowiecznych wycięto lasy nadmorskie w okolicy jeziora Gardno i wówczas wydmy ruszyły, na nowo rozpoczynając swą niszczącą wędrówkę. Dawne zatoki morskie przy ujściach rzek zamuliły się i pokryły bagnami, wskutek czego powstały zalewy odcięte od morza mierzejami. Wydmy posuwające się dzisiaj w głąb lądu zaczynają zasypywać tereny bagniste, a nawet jeziora. Natomiast wydmy wędrowne, przeszedłszy przez las, odsłaniają go po kilku wiekach po drugiej swej stronie, a więc na plaży i w morzu, gdzie często wczasowicze oglądać mogą szczątki pni drzewnych, zatopionego w ten sposób lasu. W ten sposób powstały najpiękniejsze odcinki wydmowe-go^ wybrzeża na mierzei odcinającej od morza jezioro Łebskie i Sarbskie. "Zamarły Las" i związane z nim utworzenie Parku Narodowego łączą się z tym zagadnieniem. Wymienione wyżej jeziora są odwiecznym terenem rybołówstwa ludności pomorskiej i dlatego powstały tu liczne osady rybackie, głównie na mierzejach poza wydmami przybrzeżnymi lub po przeciwnej stronie j.eziora, nieraz w bagnistej i malarycznej okolicy. Wobec tego, że tereny te, nieurodzajne i odległe od sizlaków komunikacyjnych i kultury wielkich miast, nie były w bezpośrednim zasięgu władz pruskich, zachowała się tutaj przez długie wieki niewoli ludność słowiańska, a nawet jeszcze w połowie XIX wieku po obu stronach rzeki Łeby mieszkało wielu Słowian.

ocena 3,5/5 (na podstawie 25 ocen)

Oferty na wczasy nadmorzem w Polsce.
słupski, miejscowości, nad morzem, piaśnica