Turystyczne Forum Wiedzy

wakacje nad morzem w Polsce

 

Puck jako jedyny port wojenny

25 lipiec 2012r.

Czy Puck jako jedyny port wojenny Rzeczypospolitej odegrał wyznaczoną mu rolę dziejową? Odpowiedzieć na to pytanie można przedstawiając losy miasta na przestrzeni czterech lat, w czasie których był przystanią dla powołanych przez króla strażników morza, tego zalążka polskiej marynarki wojennej. Przeciętnie rocznie na służbie królewskiej było od 20 do 30 okrętów, ale nigdy jednocześnie nie walczyło ich więcej niż 10. Były to statki kupieckie uzbrojone i przystosowane do działań wojennych. Na ich pokładach znajdowało się nie więcej niż kilkanaście dział (najwyżej 30), uzbrojeniem załogi (piechoty morskiej) była broń palna i sieczna. Liczba załogi na większych statkach przekraczała ludzi, na mniejszych była mniej liczna.


Rozwój gospodarczy w XVI w

25 lipiec 2012r.

W instrukcji na sejmiki wysłanej z kancelarii królewskiej 30 października 1571 r., będącej niejako testamentem Zygmunta Augusta, mogła czytać szlachta Prus Królewskich następujące zdania: "Trzeba się tedy (...) dominium maris (...), na którem wszystkie porty JKM zasiadły, a z tych bez mała nie wszystkie kupiectwa i bogactwa do nas przychodzą, żeby się statecznie opatrzyło i taki modus [sposób] nalazł, za którym by już nie tylko freibiterami mogły się niebezpieczeństwa na morzu hamować (~.)"4. Ale chociaż szlachta ta siedziała najbliżej wybrzeża,


Pomorze za panowania króla Zygmunta Augusta

25 lipiec 2012r.

Po śmierci króla Zygmunta Augusta, kiedy przestała działać Komisja Morska, a kaprzy przenieśli się do Inflant lub przeszli na obcą służbę, tętno życia w porcie i mieście zapewne osłabło, ale port w Pucku wszedł już do tradycji jako miejsce postoju okrętów królewskich. Król i starosta Jan Kostka stworzyli tutaj świadomie i celowo bazę dla okrętów wojennych. Nie było to obojętne dla gdańszczan, zazdrosnych o swoje pierwszeństwo na polskim wybrzeżu Bałtyku. Chociaż miasto i port nie mogły konkurować ze swym potężnym rywalem, to jednak znajomość roli


Bohaterska walka o miasto Puck

25 lipiec 2012r.

BOHATERSKA WALKA O MIASTO często, a co dzień prawie z tym nieprzyjacielem uganiali się, we dnie i w nocy czuwając, odpoczywać i wysypiać się Szwedom, ustawicznie pod mury podpadając, nie dopuszczali." Hetman Stanisław Koniecpolski do króla Zygmunta III, Okres bezkrólewia i krótkotrwałe rządy Henryka Walezego nie sprzyjały dalszej rozbudowie Pucka. Przyczynił się do tego jeszcze wrogi stosunek gdańszczan do floty kape.rskiej, co znalazło nawet swój wyraz w jednym z punktów umowy o współpracy między Danią a Gdańskiem Głosił on, że gdańszczanie nie dopuszczą na przyszłość do budowy polskiej floty kaperskiej. Nieuznanie elekcji Stefana Batorego i niepodporządkowanie się (postanowieniom statutów Karnkowskiego z 1570 r. doprowadziło do energicznego wystąpienia króla przeciw krnąbrnemu miastu. Batory w walce z Gdańskiem posłużył się flotą, której dowódcą był Ernest Wejher, dzielny żołnierz z okresu wojen polsko-szwedzkich, a od 1582 r. starosta pucki. W lecie 1577 r. flota znajdująca się pod jego